Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Näme üçin klapan ýüzleri örtüklere mätäç?

  Poslama, klapan zeperlenmegine sebäp bolýan möhüm elementlerden biridir.Klapan goragynda, klapan poslama garşy gorag meselesi göz öňünde tutulmalydyr.Metal klapanlar üçin ýerüsti örtük bejergisi iň oňat tygşytly gorag usulydyr.1. Gorag Demir ýüzü agyry bilen örtülensoň ...
  Koprak oka
 • Üç eksantrik kebelek klapan, goşa eksantrik kebelek klapan, ýeke eksentrik kebelek klapan we merkezi kebelek klapan arasynda näme tapawut bar?

  Merkez merkezi kebelek klapan, ýeke eksantrik kebelek klapan, goşa eksantrik kebelek klapan we üç eksantrik kebelek klapan, bu görnüşli kebelek klapanlary, klapan plastinkasynyň ýerini kesgitlemek bilen möhürlenmegi we açylyş ýagdaýyny üýtgedýär.Şol şertlerde aýlanma burçy ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat näme üçin pos bolýar?

  Poslamaýan polat turbalaryň üstünde goňur pos tegmilleri (tegmiller) peýda bolanda, adamlar gaty geň galýarlar: “Poslamaýan polat poslamaýar, poslasa, poslamaýan polat däl we polatdan näsazlyk bolup biler.”Aslynda, bu ýetmezçilik hakda bir taraply ýalňyş pikir ...
  Koprak oka
 • Näme üçin klapan ýüzleri örtüklere mätäç?

  Poslama, klapan zeperlenmegine sebäp bolýan möhüm elementlerden biridir.Klapan goragynda, klapan poslama garşy gorag meselesi göz öňünde tutulmalydyr.Metal klapanlar üçin ýerüsti örtük bejergisi iň oňat tygşytly gorag usulydyr.1. Gorag Demir ýüzü agyry bilen örtülensoň ...
  Koprak oka
 • Metallaryň ýylylyk bejergisi näme?

  Metal ýylylygy bejermek mehaniki önümçilikde möhüm proseslerden biridir.Beýleki gaýtadan işleýiş amallary bilen deňeşdirilende, ýylylygy bejermek işiň görnüşini we umumy himiki düzümini üýtgetmeýär, ýöne iş böleginiň içindäki mikrostrukturany ýa-da himiki c ...
  Koprak oka
 • 1000 PSI top klapan

  Giriş Bu makalada 1000 PSI Ball klapan hakda bilmeli ähli maglumatlaryňyz bar. Dowamyny okaň we : 1.Bir klapan näme? 1000 PSI Ball klapanyň gurluşy ...
  Koprak oka
 • Klapan iň ýokary rugsat berilýän syzyş standarty

  ANSI B16.104-197 Syzmak synpy Iň ýokary rugsatly syzmak synagy Orta synag basyşy Ⅱ 0,5% Cv 10 ~ 52 ℃ Howa ýa-da suw maksimum iş basyşynyň tapawudy △ P ýa-da 501b / in2 tapawut basyşy, aşaky birini saýlaň Ⅲ 0.1% Cv 10 ~ 52 ℃ Howa ýa-da suw maksimum iş basyşynyň tapawudy △ P ýa-da 50 ...
  Koprak oka
 • Kebşirleýişden soň flanes çatryklaryny nädip çözmeli

  1. Kebşirleýişden soň näme üçin flanes çatryklary bar? Konteýner enjamlary öndürilende, poslamaýan polat flanes we silindr kebşirlenende, kebşirleýiş tikişinde däl-de, flanesiň boýnunda ýarylar bolar.Näme boldy?Näme üçin beýle ýagdaý bar? ...
  Koprak oka
 • Vananyň poslamagynyň öňüni nädip almaly

  Elektrokimiki poslama metallary dürli görnüşlerde poslaýar.Diňe iki metalyň arasynda hereket etmän, erginiň ergininiň pesligi, kislorodyň ergininiň pesligi we içki gurluşynyň azajyk tapawudy sebäpli potensial tapawut döredýär ...
  Koprak oka
 • Klapan möhürleýji gabyny nädip gurmaly

  Gazetler enjamlaryň ätiýaçlyk bölegi.Zawod gutusy, dogry gurduňmy?Nädogry gurnalan bolsa, enjam işlenende gazna zeper ýetip biler we hatda howply bolup biler.Gurmak üçin haýsy gurallar gerek?Aşakdakylary taýýarlaň ...
  Koprak oka
 • Döküm metal klapanyň kemçilikleri - slag goşulmalary we çatryklar

  Islendik kastingde kemçilikler bolar.Bu kemçilikleriň bolmagy, kastingiň içki hiline uly gizlin howp getirer.Önümçilikdäki bu kemçilikleri aradan aýyrmak üçin kebşirleýiş bejergisi önümçilik işine uly ýük getirer..Hususan-da, val ...
  Koprak oka
 • Metal klapanyň guýma material kemçilikleri - gözenekler we gysylma gözenek

  Islendik kastingde kemçilikler bolar.Bu kemçilikleriň bolmagy, kastingiň içki hiline uly gizlin howp getirer.Önümçilikdäki bu kemçilikleri aradan aýyrmak üçin kebşirleýiş bejergisi önümçilik işine uly ýük getirer.....
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3