Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Klapan möhürleýji gabyny nädip gurmaly

Gazetler enjamlaryň ätiýaçlyk bölegi.

Zawod gutusy, dogry gurduňmy?

Nädogry gurnalan bolsa, enjam işlenende gazna zeper ýetip biler we hatda howply bolup biler.

Gurmak üçin haýsy gurallar gerek?

Gurmakdan ozal aşakdaky enjamlary taýýarlaň:

Kalibrlenen tork wyşkasy, gidrawliki berkidiji wyşka ýa-da beýleki berkidiji gurallar;

Polat sim çotgasy, bürünç çotga has gowudyr;

Kaska

Goggles

Ricaglaýjy

Zawodda görkezilen beýleki gurallar we ş.m.

Berkidijileri arassalamak we berkitmek dürli ýörite gurallary talap edýär, üstesine-de, adaty gurnama enjamlary we ygtybarly tejribe berjaý edilmelidir.

Gurnama ädimleri

1. Barlaň we arassalaň:

Gashli daşary ýurt maddalaryny we galyndylaryny gaz basýan ýüzlerden, dürli berkidijilerden (boltlar, taýaklar), hozlardan we gazetlerden aýyryň;

Berkidijileri, hozlary we gazetleri gabyk, döwük we beýleki kemçilikleri barlaň;

Flanesiň ýüzüniň gyşarnyksyzdygyny, radial çyzyklaryň bardygyny ýa-da çuňňur gurallaryň bellikleriniň bardygyny ýa-da gazanyň dogry oturmagyna täsir edýän beýleki kemçilikleriň bardygyny barlaň;

Eger kemçilikli asyl tapylsa, ony wagtynda çalyşmaly.Ony çalyşjakdygyňyza şübhelenýän bolsaňyz, möhür öndürijisine wagtynda ýüz tutup bilersiňiz.

2. Flanesleri deňleşdiriň:

Flanes ýüzüni bolt deşigi bilen deňleşdiriň;

Oňyn däl ýagdaýlaryň hemmesini haýal etmän habar bermeli.

3. Gabyny oturdyň:

Gazetiň görkezilen ululyga we görkezilen materiallara laýykdygyny barlaň;

Kemçilikleriň ýokdugyna göz ýetiriň;

Gazany iki flanesiň arasyna seresaplyk bilen salyň;

Gazetiň flanesleriň arasynda jemlenendigini tassyklaň;

Gazet gurmak boýunça görkezmeler talap edilmese, ýelimleýji ýa-da anti-ýelim ulanmaň;gazanyň deşilmezligi ýa-da çyzylmazlygy üçin flanes ýüzlerini deňleşdiriň.

4. Basylan ýüzüni ýaglaň:

Diňe görkezilen ýa-da tassyklanan çalgy ýaglaryny çalýan ýer üçin ulanmaga rugsat berilýär;

Threadhli sapaklaryň, hozlaryň we ýuwujylaryň rulman ýüzlerine ýeterlik çalgy çalyň;

Ricaglaýjy flanesiň ýa-da gazanyň üstlerini hapalamaýandygyna göz ýetiriň.

5. Boltlary guruň we berkidiň:

Elmydama dogry guraly ulanyň

Kalibrlenen tork wyşkasyny ýa-da funksiýany dolandyrýan beýleki berkitme guralyny ulanyň;

Tork talaplary we düzgünleri barada möhür öndürijisiniň tehniki bölümi bilen maslahatlaşyň;

Hozy berkideniňizde, "simmetrik ýörelgä" eýeriň;

Aşakdaky 5 ädim boýunça hozy çekdiriň:

1: nhli hozlary ilkibaşda berkitmek el bilen amala aşyrylýar we has uly hozlary kiçi el bilen berkitmek arkaly berkitmek bolýar;

2: Her hozy talap edilýän umumy torkyň takmynan 30% -ine çekdiriň;

3: Her hozy talap edilýän umumy torkyň takmynan 60% -ine çekdiriň;

4: Her agaçdan gerekli torkyň 100% -ine ýetmek üçin "haç simmetriýa ýörelgesini" ulanyp, her hozy gaýtadan çekdiriň;

Bellik:Uly diametrli flanesler üçin ýokardaky ädimler has köp ýerine ýetirilip bilner

5: nuthli hozlary iň azyndan bir gezek doly zerur momente sagat ugruna gönükdiriň.

6. Boltlary ýene çekdiriň:

BELLIK:Boltlary gaýtadan berkitmek boýunça görkezme we maslahat üçin möhür öndürijiniň tehniki bölümine ýüz tutuň;

Highokary temperaturada ulanylan rezin komponentleri bolan asbest däl gazetler we gazetler gaýtadan berkidilmeli däldir (başgaça görkezilmedik bolsa);

Poslama termiki siklleri alan berkidijileri gaýtadan berkitmeli;

Gaýtadan berkitmek daşky gurşaw temperaturasynda we atmosfera basyşynda edilmelidir.


Iş wagty: Awgust-15-2022