Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Näme üçin klapan ýüzleri örtüklere mätäç?

Poslama, klapan zeperlenmegine sebäp bolýan möhüm elementlerden biridir.Klapan goragynda, klapan poslama garşy gorag meselesi göz öňünde tutulmalydyr.Metal klapanlar üçin ýerüsti örtük bejergisi iň oňat tygşytly gorag usulydyr.

1. Gorag

Metalyň üstü reňk bilen örtülenden soň, demir ýüz daşky gurşawdan has izolirlenýär.Bu gorag täsirini gorag effekti diýip atlandyryp bolar.Emma inçe boýag gatlagynyň mutlak gorag roluny oýnap bilmejekdigini bellemelidiris.Polokary polimeriň belli bir howa geçirijiligi barlygy sebäpli, örtük gaty inçe bolanda, onuň gurluş gözenekleri suw we kislorod molekulalarynyň erkin geçmegine mümkinçilik berýär.Softumşak möhürlenen klapanlaryň üstündäki epoksi örtügiň galyňlygyna berk talaplar bar.Köp örtükler üçin bahanyň örtülmedik polatdan has ulydygyny görmek bolýar.Örtügiň geçirijiligini gowulandyrmak üçin, poslama garşy örtük pes howa geçirijiligi we uly gorag serişdesi bolan gaty doldurgyç bilen film emele getirýän maddany ulanmalydyr we şol bir wagtyň özünde örtük gatlaklarynyň sanyny köpeltmeli; örtük belli bir galyňlyga ýetip, dykyz we gözenekli bolup biler.

2. Poslama gadaganlygy

Örtügiň içki böleklerine metal bilen reaksiýa bermek bilen, metal üstü passiw bolýar ýa-da örtügiň gorag täsirini gowulandyrmak üçin gorag serişdesi döredilýär.Specialörite talaplar üçin ulanylýan klapanlar, çynlakaý ýaramaz täsirlerden gaça durmak üçin boýagyň düzümine üns bermelidir.Mundan başga-da, nebit turbasynda ulanylýan guýma polat klapan, käbir ýaglaryň täsiri astynda emele gelýän zaýalanýan önümler we metal sabynlaryň guradylyşy organiki poslama ingibitorlarynyň roluny oýnap biler.

3. Elektrokimiki gorag

Filmiň aşagyndaky elektrokimiki poslama, dielektrik geçiriji örtük metal ýüzüne degeninde ýüze çykýar.Demirden has ýokary işjeňligi bolan metallary sink ýaly örtüklerde doldurgyç hökmünde ulanyň.Gurbanlyk anodynyň gorag roluny ýerine ýetirer we sinkiň poslama önümleri esasy sink hlorid we sink karbonat bolup, membrananyň boşlugyny doldurar we membranany berkleşdirer, bu poslamagy ep-esli azaldýar we hyzmat ediş möhletini uzaldýar. klapan.


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr