Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Döküm metal klapanyň kemçilikleri - slag goşulmalary we çatryklar

Islendik kastingde kemçilikler bolar.Bu kemçilikleriň bolmagy, kastingiň içki hiline uly gizlin howp getirer.Önümçilikdäki bu kemçilikleri aradan aýyrmak üçin kebşirleýiş bejergisi önümçilik işine uly ýük getirer..Hususan-da, klapan basyşa we temperatura sezewar bolýan inçe gabykly guýma bolany üçin, içki gurluşynyň ykjamlygy gaty möhümdir.Şonuň üçin kastingleriň içki kemçilikleri, kastingleriň hiline täsir edýän aýgytlaýjy faktor bolýar.

Klapan guýmalarynyň içki kemçiliklerine esasan gözenekler, şlak goşulmalary, gysylýan gözenek we çatryklar girýär.

Bu ýerde esasy kemçilikleriň biri - slag goşulmalary we çatryklar bilen tanyşdyrylar

(1) Gum goşmak (şlak):

Gum goşulmagy (şlak), adatça trahoma diýlip atlandyrylýar, guýma içindäki tegelek ýa-da tertipsiz deşik.Deşik galyp ýa-da polat şlak bilen garylýar we ululygy tertipsiz.Bir ýa-da birnäçe ýerde, köplenç ýokarky böleginde ýygnanýar.

Gum goşulmagynyň sebäpleri (şlak):

Şlak goşulmagy, eredilen poladyň eremegi ýa-da guýulmagy döwründe eredilen polat bilen guýma aýratyn disk polatdan emele gelmegi sebäpli emele gelýär.Gum goşulmagy, galyplaşma wagtynda boşlugyň ýeterlik däl bolmagy sebäpli ýüze çykýar.Eredilen polat boşluga dökülende, gum eredilen polat bilen ýuwulýar we guýma içine girýär.Mundan başga-da, gutyny bejermekde we ýapmakda nädogry işlemek, gum ýitirmek hadysasy hem çägäniň goşulmagyna sebäp bolýar.

Gum goşulmagynyň (şlak) öňüni almagyň usullary:

- Eredilen polat eredilende, tükeniksiz we şlak mümkin boldugyça tükenmeli.Eredilen polat goýberilenden soň, polat şlaklaryň ýüzmegine amatly bolan basgançakda köşeşmeli.

Mol Eredilen poladyň guýulýan haltasy mümkin boldugyça öwrülmeli däl-de, eredilen poladyň ýokarky bölegindäki şlaklaryň eredilen poladyň guýma boşlugyna girmeginiň öňüni almak üçin çaý çaýkasy ýa-da aşaky guýulýan halta. .

The Eredilen polat bilen boşluga girýän polat şlaklary azaltmak üçin eredilen polat guýlanda, guýulýan şlak çäreleri görülmelidir.

Sand Çäge goşulmak mümkinçiligini azaltmak üçin, gum galyndylarynyň dykyzlygyny üpjün etmek üçin, galyndy bejerilende gumy taşlamazlyk we gutyny ýapmazdan ozal galyndy boşlugyny arassalamak üçin seresap boluň.

(2) döwükler:

Dökümlerdäki çatryklaryň köpüsi tertipsiz görnüşli, içeri girýän ýa-da aralaşmaýan, üznüksiz ýa-da aralykdaky gyzgyn çatryklardyr we ýarykdaky metal garaňky ýa-da ýerüsti okislenýär.

Acksaryklaryň iki sebäbi bar: ýokary temperatura stres we suwuk filmiň deformasiýasy.

Temperatureokary temperatura stres, ýokary temperaturada eredilen poladyň gysylmagy we deformasiýasy netijesinde emele gelen stresdir.Haçan-da stres bu temperaturada metalyň güýjünden ýa-da plastiki deformasiýa çäginden ýokary bolsa, ýarylar dörär.Suwuk filmiň deformasiýasy, gatylaşma we kristallaşma döwründe eredilen poladyň däneleriniň arasynda suwuk filmiň emele gelmegidir.Gatylaşmagyň we kristallaşmagyň ösüşi bilen suwuk film deformasiýa edilýär.Deformasiýa mukdary we deformasiýa tizligi belli bir çäkden geçende, çatryklar ýüze çykýar.Gyzgyn çatryk öndürmegiň temperatura diapazony takmynan 1200-1450 ° C.

Acksaryklara sebäp bolýan faktorlar:

Polatdaky ①S we P elementleri ýarylmagyna sebäp bolýan zyýanly faktorlardyr.Demir bilen ewtektiki, ýokary temperaturada guýma poladyň güýjüni we plastikligini peseldýär, netijede ýarylýar.

Stelat polatdan şlaklaryň goşulmagy we bölünmegi, stresiň konsentrasiýasyny ýokarlandyrýar, şeýlelik bilen gyzgyn döwülmek tendensiýasyny ýokarlandyrýar.

Steel Polat derejesiniň çyzykly gysyş koeffisiýenti näçe köp bolsa, ýylylyk ýarylmagy meýli şonça-da ýokarydyr.

Steel Polat derejesiniň ýylylyk geçirijiligi näçe köp bolsa, ýerüsti dartgynlylyk şonça-da ýokary temperatura mehaniki häsiýetleri şonça gowy we ýylylyk ýarylmagy meýli şonça-da az bolar.

Cast Dökümiň ​​gurluş dizaýny önümçilikde gowy däl.Mysal üçin, filet gaty az, diwaryň galyňlygynyň tapawudy gaty uly we stresiň konsentrasiýasy çynlakaý bolup, ýarylmagyna sebäp bolar.

Sand Gum galybynyň ykjamlygy gaty ýokary, ýadrosyň pes konsessiýasy guýulmanyň gysylmagyna päsgelçilik döredýär we ýarylma meýillerini ýokarlandyrýar.

Ing Döküjileriň dökülmeginiň nädogry tertibi, guýmalaryň gaty çalt sowadyş tizligi, guýulýanlary kesmek we ýylylygy bejermek ýaly aşa stres, çatryklaryň döremegine täsir eder.

Aboveokardaky çatryklaryň sebäplerini we täsir ediji faktorlaryny göz öňünde tutup, döwük kemçilikleriň ýüze çykmagyny azaltmak we öňüni almak üçin degişli çäreleri görüp bolar.

Döküm kemçilikleriniň sebäpleriniň ýokardaky seljermesine esaslanyp, bar bolan problemalary tapyň we degişli kämilleşdiriş çäreleri görüň, kastingiň hilini ýokarlandyrmak üçin peýdaly bolan guýma kemçiliklerini çözmegiň usuly tapylyp bilner.


Iş wagty: Awgust-11-2022