Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Üç eksantrik kebelek klapan, goşa eksantrik kebelek klapan, ýeke eksentrik kebelek klapan we merkezi kebelek klapan arasynda näme tapawut bar?

Merkez merkezi kebelek klapan, ýeke eksantrik kebelek klapan, goşa eksantrik kebelek klapan we üç eksantrik kebelek klapan, bu görnüşli kebelek klapanlary, klapan plastinkasynyň ýerini kesgitlemek bilen möhürlenmegi we açylyş ýagdaýyny üýtgedýär.

Şol şertlerde, klapan açylanda klapan plastinkasynyň möhürden aýrylmagy üçin zerur aýlaw burçy beýlekisinden kiçi we klapan her açylanda beýlekisinden has uly tork täsir edýär.

Üç eksantrik kebelek klapan:

Temperatureokary temperatura garşylyk üçin gaty möhür ulanylmaly, ýöne syzmagyň mukdary köp;nol syzmak üçin ýumşak möhür ulanylmaly, ýöne ýokary temperatura çydamly däl.Jübüt eksantrik kebelek klapanyň gapma-garşylygyny ýeňip geçmek üçin kebelek klapan üçünji gezek eksantrik boldy.Üçünji ýürek diýilýän zat, möhürleýji jübütiň şekili polo positiveitel konus däl-de, süýşürilen konusdyr.Üç eksantrik kebelek klapanyň özboluşly aýratynlygy, kebelek plastinkasynyň oturdylan klapan üç bölümli şahanyň gurluşydyr.Üç bölümli şkaf klapan baldagynyň iki şahasy konsentrik bolup, merkezi bölüm şahasynyň merkezi çyzygy okuň iki ujundan merkezi aralyk bilen ýapylýar.Tabak aralyk şaha bölegine oturdyldy.Şeýle üýtgeşik gurluş, disk doly açyk bolanda diski iki eksantrik edýär we disk ýapyk ýere öwrülende ýeke eksantrik bolýar.Eksantrik şahanyň hereketi sebäpli, ýapyljak bolanda, klapan oturgyjynyň möhürleýji konusynyň ýüzüne bir aralyk süýşýär we ygtybarly möhürlemek üçin kebelek plastinka klapan oturgyjynyň möhürleýiş ýüzüne gabat gelýär.

Iki gezek eksantrik kebelek klapan:

Eke-täk eksantrik kebelek klapanyna esaslanyp, iň köp ulanylýan goşa ofset klapan.Onuň gurluş aýratynlygy, klapan baldagynyň merkezi merkezi diskiň merkezinden we klapan korpusynyň merkezinden sowulmagydyr.Iki gezek eksantrikligiň täsiri, diski we klapan oturgyjynyň arasynda gereksiz artykmaç ekstruziýany we dyrnagy ep-esli aradan aýyrýan, açylyş garşylygyny peseldýän, könelmegi peseldýän we klapan gowulaşan klapan açylandan soň diski klapan oturgyjyndan çalt aýyrmaga mümkinçilik berýär. ýerine ýetiriş oturgyjynyň ömri.

Eke-täk eksantrik kebelek klapan:

Disk bilen konsentrik kebelek klapanyň klapan oturgyjynyň arasyndaky ekstruziýa meselesini çözmek üçin ýekeje eksantrik kebelek klapan öndürilýär.Ok merkezi, dispersiýa, tabagyň ýokarky we aşaky uçlarynyň we klapan oturgyjynyň aşa ekstruziýasyny azaldýar.

Merkezi çyzykly kebelek klapan

Merkezi çyzykly kebelek klapanyň gurluş aýratynlygy, baldagyň merkezi, diskiň merkezi we klapan korpusynyň merkezi bir ýagdaýda bolmagydyr.Kebelek plastinkasy we klapan oturgyjy elmydama ekstruziýa we döwük ýagdaýynda bolany üçin, garşylyk aralygy uly we könelmegi çalt.Pleönekeý we amatly gurluş.Möhürleýiş işini üpjün etmek üçin ekstruziýany we dyrnaklary ýeňip geçmek üçin klapan oturgyjy esasan rezin ýa-da PTFE ýaly elastik materiallardan ýasalýar.


Iş wagty: 27-2022-nji sentýabr