Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

API Gate klapan hyzmat ediş amallaryny nädip etmeli

1. Klapan bölünişi
1.1 Kapotyň ýokarky çarçuwasynyň berkidiji boltlaryny aýryň, göteriji kapotdaky dört boltuň hozlaryny aýryň, klapan çarçuwasyny klapan korpusyndan aýyrmak üçin klapan baldagy hozy sagat tersine öwüriň, soňra götermek üçin göteriji gural ulanyň. çarçuwany aşak goýuň.degişli ýere.Baldak hozy bölegi gözden geçirmek üçin aýrylmaly.
1.2 Klapan korpusynyň möhürleýji halkasyndaky saklaýjy halkany çykaryň we klapan örtügi bilen halkanyň arasynda boşluk döretmek üçin kapoty ýörite gural bilen basyň.Soňra dörtburç halkany bölümlere çykaryň.Ahyrynda, göteriji gural bilen klapan örtügini we klapan diskini klapan korpusyndan çykaryň.Bejeriş meýdançasynda, klapan diskiniň birleşýän ýüzüne zeper ýetmeginiň öňüni alyň.
1.3 Vananyň korpusynyň içini arassalaň, klapan oturgyjynyň birleşýän ýeriniň ýagdaýyny barlaň we tehniki hyzmat usulyny kesgitläň.Aýrylan klapany ýörite örtük ýa-da gapak bilen ýapyň we möhür ýapyň.
1.4 Kapotdaky doldurgyç gutusynyň gysgyçlaryny gowşadyň.Gaplaýyş bezi gowşaýar we klapan baldagy açylmaýar.
1.5 Disk çarçuwasynyň ýokarky we aşaky böleklerini aýryň, çep we sag diskleri çykaryň we içerki uniwersal üstlerini we gazetlerini saklaň.Gabyň umumy galyňlygyny ölçäň we ýazga alyň.

2 API derwezesiniň dürli böleklerini abatlamak:
2.1 Derwezäniň klapan oturgyjynyň birleşdirilen üstü ýörite üweýji gural (üwürmek ýaragy we ş.m.) bilen bolmaly.Öwürmek üçin abraziw çäge ýa-da emeri mata ulanylyp bilner.Usul hem gödekden inçe we ahyrynda ýalpyldawuk.
2.2 Klapan diskiniň bogun ýüzüni el ýa-da üweýji maşyn bilen ýerleşdirip bolýar.Surfaceer ýüzünde çuň çukurlar ýa-da çukurlar bar bolsa, mikro gaýtadan işlemek üçin torna ýa-da ýylmaýjy enjamlara iberilip bilner we tekizlenenden soň polat edilip bilner.
2.3 Klapan gapagyny we möhürleýji gaplamany arassalaň, gaplama basyş halkasynyň içki we daşarky diwarlaryndaky posy aýyryň, şonuň üçin basyş halkasy, ýapgy gaplamasyny basmak üçin amatly bolan klapan örtüginiň ýokarky bölegine rahatlyk bilen girizilip bilner. .
2.4 Klapan baldak doldurgyç gutusynyň içindäki gaplamany arassalaň, içki gaplama oturgyç halkasynyň gowydygyny ýa-da ýokdugyny, içki deşik bilen kesiji taýagyň arasyndaky boşlugyň talaplara laýyk gelmelidigini barlaň we daşky halka bilen doldurma gutusynyň içki diwary.
2.5 Gaplaýyş bezegindäki posy we basyş plastinkasyny arassalaň, üstü arassa we bitewi bolmaly.Beziň içki deşigi bilen kesiji taýagyň arasyndaky boşluk talaplara laýyk gelmelidir, daşky diwar bilen doldurgyç talaplara laýyk gelmelidir.
Material guty dykyzlardan boş bolmaly, ýogsam abatlanmaly.
2.6 Çeňňegi boltyny gowşadyň.Threadüplük böleginiň bitewi we hozuň bitewi bolmalydygyny barlaň.Boltyň köküne el bilen ýeňil nurbat edilip bilner we çeňňek çeýe aýlanmalydyr.
2.7 Klapan baldagynyň üstündäki posy arassalaň, egilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň we zerur bolsa düzediň.Trapezoidal sapak bölegi döwülmän, zeper ýetmezden üýtgemeli we arassalanandan soň gurşun tozy bilen örtülmeli.
2.8 Dörtburç halkany arassalaň, ýüzü tekiz bolmaly.Tekiz ýüzlerde gabyk ýa-da buruş bolmaly däldir.
2.9 Berkidiji boltlaryň hemmesini arassalamaly, hoz doly we çeýe bolmaly, sapak bölegi gurşun tozy bilen örtülmeli.

2.10 Baldak hozy we içki podşipnikleri arassalaň:
The Klapan baldagy gulplaýan hozy we jaýyň berkidiji nurbatyny aýryň we gulp nurbadyny sagat tersine öwüriň.
Val Klapan baldagy, podşipnik, disk çeşmesini çykaryň we kerosin bilen arassalaň.Rulmanyň erkin aýlanýandygyny ýa-da disk çeşmesiniň ýarylandygyny barlaň.
V Klapan baldak hozy arassalaň, içki gyrymsy trapezoidal sapagyň ýagdaýynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, gabyk bilen berkidiji nurbat berk we ygtybarly bolmaly.Tohumyň köýnegi talaplara laýyk gelmelidir, ýogsam ony çalyşmaly.
The Rulmany ýag bilen örtüň we baldak hozyna salyň.Disk çeşmeleri talap edilişi ýaly ýygnalýar we yzygiderli ýygnalýar.Ahyrynda, gulp hozy bilen gulplaň we nurbat bilen berkidiň.

3 Derwezäniň klapanyny ýygnamak
3.1 Ökde hünärli çep we sag klapan disklerini klapan gysgyç halkasyna guruň we ýokarky we aşaky bölekler bilen düzediň.Içeri ähliumumy ýokarda goýulmaly we tehniki hyzmat şertlerine görä sazlaýjy gap goşulmaly.
3.2 Synag barlagy üçin, klapan baldagyny klapan diski bilen klapan oturgyjyna salyň.Klapan diski we klapan oturgyjynyň möhürleýiş ýüzügi hemmesi kontaktda bolansoň, klapan diski möhürleýiş ýüzüniň klapan oturgyjynyň möhürleýiş ýüzünden has ýokarydygyna we hil talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Otherwiseogsam, ähliumumy topy sazlamaly.Gabyň galyňlygyny laýyk gelýänçä sazlaň we ýykylmazlygy üçin yzyna gaýtarylmaýan gap bilen möhürläň.
3.3 Klapan korpusyny arassalaň, klapan oturgyjyny we klapan diskini arassalaň.Soňra klapan baldagyny klapan diski bilen klapan oturgyjyna goýuň we klapan gapagyny guruň.
3.4 Talap edilişi ýaly kapotyň öz-özüni möhürleýän bölegine möhürleýji gaplamalary guruň.Gaplamagyň spesifikasiýasy we öwrümleriň sany hil standartyna laýyk gelmelidir.
3.5 Dörtburç halkalary yzygiderli ýygnaň we ýykylmazlygy üçin saklaýan halkany ulanyň we kapot göteriji boltuň hozy berkidiň.
3.6 Klapan baldakly möhürleme gutusyny talaplara laýyklykda gaplamak bilen dolduryň, ony material bezine we basyş plastinkasyna salyň we ilik nurbady bilen berk barlaň.
3.7 Klapan gapagynyň çarçuwasyny täzeden guruň, çarçuwanyň klapan korpusyna düşmegi üçin ýokarky klapan baldagyny aýlaň we ýykylmazlygy üçin birikdiriji boltlar bilen berkidiň.
3.8 Klapan elektrik hereketlendiriji enjamyny guruň;birikmesiniň ýokarky simini ýykylmazlygy üçin berkitmeli we klapan wyklýuçateliniň çeýeligini el bilen barlamaly.
3.9 Klapan alamatlary düşnükli, bitewi we dogry.Bejeriş ýazgylary doly we düşnükli;we kabul etmek kwalifikasiýalydyr.
3.10 Turbalary we klapanlary izolýasiýa etmek doly, tehniki hyzmat edilýän ýer arassalanýar.

Derwezäniň klapanyna hyzmat etmegiň hil standarty
1 klapan korpusy:
1.1 Klapan korpusy, çişikler, çatryklar we ýuwmak ýaly kemçiliklerden azat bolmaly we açylandan soň wagtynda çözülmeli.
1.2 Klapan korpusynda we turbageçirijide hapalar bolmaly däldir, giriş we rozetka päsgelçiliksiz bolmaly.
1.3 Klapan korpusynyň aşagyndaky wilka ygtybarly möhürlenmegi we syzmazlygy üpjün etmeli.

2 baldak:
2.1 Klapan baldagynyň egriligi doly uzynlygyň 1/1000-den köp bolmaly däldir, ýogsam ony düzetmeli ýa-da çalyşmaly.
2.2 Klapan baldagynyň trapezoidal sapak bölegi gowy ýagdaýda bolmaly, döwülen ýa-da döwülen ýaly kemçilikler bolmazdan, könelişen mukdary trapezoidal sapagyň galyňlygynyň 1/3 böleginden köp bolmaly däldir.
2.3 surfaceerüsti tekiz we possyz, gaplaýyş möhüri bilen kontakt böleginde çişirilen poslama we ýerüsti delaminasiýa bolmaly däldir.Birmeňzeş poslama nokadynyň çuňlugy 0,25 mm-den ýokary bolsa, ony çalyşmaly.Pellehana ▽ 6-dan ýokary bolmaly.
2.4 Baglaýjy sapak kesilmeli we gysgyç ygtybarly bolmaly.
2.5 Kesiji çybyk bilen kesiji çybyk hozy birleşdirilenden soň, çeýe aýlanmalydyrlar we tutuş urgyda dykyzlyk bolmaz.Threadüplemek we goramak üçin sapak gurşun tozy bilen örtülmelidir.

3 gaplaýyş möhüri:
3.1 Ulanylýan gaplamanyň basyşy we temperaturasy, klapan gurşawynyň talaplaryna laýyk gelmelidir we önüme şahadatnama ýa-da zerur synag kesgitlemesi goşulmalydyr.
3.2 Gaplamak aýratynlyklary möhür gutusynyň ölçeg talaplaryna laýyk gelmelidir we ululykdaky ýa-da aşaky gaplamalar bilen çalşylmaly däldir.Gaplamagyň beýikligi klapan ululygyna laýyk bolmaly.
dýuým talaplary we termiki margin goýmaly.
3.3 Gaplamak interfeýsi 45 ° burçly obli şekilli kesilmelidir.Her halkanyň bogunlary 90 ° -180 ° bolmaly.Kesilenden soň gaplamanyň uzynlygy laýyk bolmaly we doldurma gutusyna ýerleşdirilen interfeýsde boşluk ýa-da üýtgeşiklik bolmaly däldir.
3.4 Gaplaýyş oturgyjynyň halkasy we gaplaýyş bezegi possyz gowy ýagdaýda bolmaly, gaplaýyş gutusynyň içi arassa we tekiz bolmaly, gapy hasasy bilen oturgyç halkasynyň arasyndaky boşluk 0,1-0,3 mm bolmaly, iň ýokarysy bolmaly 0,5 mm-den geçmeli däldir.Dolduryş gutusynyň içki diwarynyň arasyndaky boşluk 0,2-0,3 mm, iň ýokarysy 0,5 mm-den köp däl.
3.5 Çeňňek boltlary berkidilenden soň, basyş plastinkasyny tekiz saklamaly we berkidiji güýç hatda.Gaplaýyş bezegi we basyş plastinkasynyň içki deşigi, klapan baldagynyň töweregindäki arassalama bilen laýyk bolmalydyr.Gaplamak kamerasyna basylan gaplama bezi, beýikliginiň 1/3 bölegi bolmaly.

4 API derwezeli klapan möhürleme ýüzleri:
4.1 Bejerişden soň, klapan diski we klapan oturgyjynyň möhürlenýän ýeri tegmillerden we çukurlardan boş bolmaly, kontakt bölegi klapan açylýan giňligiň 2/3-den gowragyny, üstki görnüşi ▽ 10 ýa-da ondanam köp bolmaly.
4.2 Synag klapan diskini ýygnaň.Klapan diski, klapan oturgyjyna salnandan soň, berk ýapylmagyny üpjün etmek üçin, klapan ýadrosynyň klapan oturgyjyndan 5-7 mm beýikdigine göz ýetiriň.
4.3 Çep we sag klapan diskleri gurlanda, öz-özüňi sazlamak çeýe bolmaly, taşlamaga garşy enjam bolsa ygtybarly we ygtybarly bolmaly.

5 baldak hozy:
5.1 Içki gyrymsy sapak gowy ýagdaýda bolmaly, döwülen ýa-da tötänleýin toklar bolmaly däl, daşky örtük bilen berkitmek ygtybarly we erkin bolmaly.
5.2 aringhli podşipnik bölekleri gowy ýagdaýda bolmaly we çeýe aýlanmaly.Içki kurtkanyň we polat toplaryň üstünde hiç hili çatryk, pos, agyr deri we beýleki kemçilikler ýok.
5.3 Disk çeşmesi çatryklardan we deformasiýalardan azat bolmaly, ýogsam ony çalyşmaly.3.5.4 Gulp hozunyň üstündäki berkidiji nurbatlar gowşamaz.Baldak çeýe aýlanýar we eksenel arassalanylyşy kepillendirilýär, ýöne 0,35 mm-den uly däl.


Iş wagty: Iýun-03-2019